v/d horst Hairstylers

Privacy policy

v/d Horst Hairstylers hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy policy leggen wij je transparant uit welke (persoons)gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. v/d Horst Hairstylers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als v/d Horst Hairstylers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@vanderhorsthairstylers.nl.

Verwerking van je persoonsgegevens

Persoonsgegevens van klanten worden door v/d Horst Hairstylers verwerkt ten behoeve van een aantal algemene doelstelling(en): administratief doeleinde, communicatie over de opdracht en/of dienst of uitnodiging en het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht of dienst.

Hieronder vind je een overzicht van de doelstellingen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden:

 • Het inplannen van (online)afspraken
 • Het verlenen van een goede dienstverlening voor, tijdens en na het bezoek in de salon
 • Het beantwoorden van vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten
 • Het dienen van een gerechtvaardigd belang van onze salon, zoals een goede bedrijfsvoering, het kunnen geven van een goed en persoonlijk advies, direct marketing (reclame) doeleinden, eventuele nieuwsbrief en het aanbieden van verwante producten en diensten
 • Je de mogelijkheid te bieden een ‘online booking-account’ aan te maken
 • Het afhandelen van jouw betaling (in geval van een kappersabonnement)
 • Ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten
 • Anonieme verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden
 • Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan v/d Horst Hairstylers de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Bankrekening met tenaamstelling (alleen van toepassing bij het afsluiten van een kappers abonnement)

Naar aanleiding van je bezoek en contact met onze salon bewaren wij verder:

 • Klantgegevens uit onze historie met jou
 • Gemaakte afspraken
 • Behandelingen
 • Gekochte producten
 • Kleur recepten
 • Kassabonnen
 • Gespaarde punten
 • Verkochte abonnementen met SEPA incasso’s (indien van toepassing)
 • Log verzonden e-mail

Je persoonsgegevens worden door v/d Horst Hairstylers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijke bewaartermijn belastingdienst).

Bijzondere persoonsgegevens

Als zorgverlener van haarwerken verwerken en declareren wij de aanvraag voor een haarwerk rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Voor deze declaratie dienen wij o.a. een BSN nummer te gebruiken om het rechtstreeks indien mogelijk te maken.

Minderjarigen (jonger dan 16 jaar)

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit strikt noodzakelijk is voor uitvoering van de eerder hierboven beschreven doeleinden. Wij zullen jouw gegevens dus alleen verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om de door jouw gevraagde dienst goed te kunnen leveren.

Denk daarbij aan:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie in een boekhoudprogramma;
 • Het aanleveren van (financiële) administratie aan Belastingdienst (bij aangifte/ onderzoek/controle)
 • Het onderhouden van kassa en online boekingssysteem (Samson/Flexxis)
 • Het binnen de EU opslaan en beveiligen van data bij een externe dienstverlener (zoals Microsoft Exhange /Onedrive en Strato)
 • Het afhandelen van pin transacties en bankverkeer (bij betalingen per Pin/bank)
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (indien van toepassing via Flexxis).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

v/d Horst Hairstylers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Gebruik van foto’s op onze website of social media

Binnen v/d Horst Hairstylers worden regelmatig foto’s en/of video´s gemaakt of gedeeld waarop de derden, klanten, en/of medewerkers van v/d Horst Hairstylers mogelijk geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld. Deze foto’s worden onder meer gebruikt voor de website, social media  als wervings- en voorlichtingsmateriaal. Voor het maken en publiceren van (portret)foto’s gelden wettelijke bepalingen. Voor het gebruik van foto’s (en andere persoonsgegevens) op internet geldt bovendien de Wet bescherming persoonsgegevens. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op sommige foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. v/d Horst Hairstylers gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde herkenbare personen. Mocht je desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een foto waarop je herkenbaar in beeld bent, dan zal deze op jouw verzoek zo mogelijk worden verwijderd.

Onze richtlijnen:

 • Indien klanten of personeelsleden niet gefotografeerd willen/mogen worden, dan wordt dit gerespecteerd.
 • v/d Horst Hairstylers zorgt ervoor dat de publicatie van foto’s waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld op geen enkele manier schadelijk kan zijn voor deze personen.
 • Voor de publicatie van een foto ( voor op de website en/of social media kanaal van v/d Horst Hairstylers wordt van tevoren toestemming gevraagd van degene(n) die op de foto staat/staan. Wanneer je bezwaar hebt tegen het gebruik van de foto, wordt deze niet gebruikt of indien per abuis reeds toch geplaatst, indien mogelijk z.s.m. verwijderd.
 • v/d Horst Hairstylers respecteert de auteursrechten van de fotograaf of de rechthebbende instantie, bijvoorbeeld door de naam van de fotograaf of rechthebbende instantie te vermelden.

Marketing/nieuwsbrief/herinnering afspraak

Tot 25-05-2018 hebben wij nog geen gebruik gemaakt van nieuwsbrieven of afspraak herinneringen. Het zou kunnen dat wij je in de toekomst graag willen informeren over nieuwe diensten of nieuwe producten die voor jou interessant kunnen zijn. Dat zal dan per mail of per post plaatsvinden. Je kunt je uiteraard op ieder gewenst moment afmelden voor deze nieuwsbrief of afspraak herinnering.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens v/d Horst Hairstylers van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een wachtwoordbeleid op cruciale/gevoelige info, op onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de gegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Mocht er toch sprake zijn van onvoldoende beveiliging of misbruik, neem dan contact met ons op.

Cookies en het gebruik daarvan

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van v/d Horst Hairstylers worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van v/d Horst Hairstylers worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt het plaatsen van cookies blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken. Je kunt je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen, tips of klachten

Mocht je een vraag, tip of een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Dit privacy document is voor het laatst gewijzigd op 24-05-2018.

Contactgegevens

v/d Horst Hairstylers
Markt 11, 4701PA Roosendaal
info@vanderhorsthairstylers.nl